Choroby

Regulamin

Regulamin portalu TacyJakJa.pl

Nota prawna

Korzystanie z serwisu internetowego Tacy Jak Ja™ pod adresem www.TacyJakJa.pl ("Serwis") jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a właścicielem Serwisu, w której Użytkownik wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki użytkowania Serwisu, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptujesz poniższych warunków nie korzystaj z Serwisu.

Właścicielem wszelkich praw do Serwisu "www.TacyJakJa.pl" (w tym aplikacji oprogramowania, wszelkich baz danych, statystyk i wyników ankiet) jest Femaris Specjalistyczna Praktyka Lekarska NIP: 525-149-10-09, e-mail: ("Femaris").

Femaris ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszej noty, zaś użytkownik Serwisu obowiązany jest do sprawdzania wprowadzonych w treści noty zmian. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu przez Femaris zmian w nocie prawnej traktowane będzie jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na jej treść oraz na warunki, jakie Użytkownik musi spełnić chcąc korzystać z Serwisu.

I. Prawo autorskie. Prawa własności przemysłowej.

Treść Serwisu chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana i rozpowszechniana, chyba że Femaris wyrazi na to pisemną zgodę. Femaris wyraża zgodę, aby Użytkownik przeglądał Serwis i drukował jego fragmenty - elektroniczne dzienniki i wykresy - wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu, zwłaszcza komercyjnym, chyba że Femaris wyrazi na to pisemną zgodę. Instytucje, firmy lub jakiekolwiek inne podmioty nie są uprawnione do korzystania z Serwisu.

Poszczególne dokumenty zawarte w Serwisie mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach. Dotyczy to zwłaszcza licencjonowanych skal medycznych.

Nazwy leków zamieszczone w Serwisie są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi, zastrzeżonymi przez podmioty uprawnione i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione.

II. Ogólne zasady korzystania z Serwisu.

1. Rejestrując się do Serwisu Użytkownik potwierdza, że jest osobą fizyczną odczuwającą objawy choroby i korzystającą z Serwisu w celu ich monitorowania lub w przypadku niektórych chorób opiekunem, który notuje w Serwisie własne subiektywne obserwacje stanu zdrowia swojego podopiecznego.

2. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią porady lekarskiej, a mają jedynie charakter informacyjny. Zawarte w Serwisie informacje na temat leczenia, leków i ich dawek, wykresy, profile, zestawienia statystyczne, wpisy na forum czy jakiekolwiek inne materiały zamieszczone w Serwisie nie służą rozpoznaniu choroby ani leczeniu oraz nie zastąpią profesjonalnej porady lekarskiej. Żadne informacje zawarte w Serwisie nie mogą zniechęcać Użytkownika do poszukiwania porady u lekarza, podważania opinii lekarskiej lub samowolnej zmiany leczenia. Za takie działania Użytkownika Femaris nie ponosi odpowiedzialności.

3. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji od Serwisu i Femaris na adres podany przy rejestracji, oraz wyraża wolę odpowiedzi na przesyłane pytania i ankiety.

4. Rejestracja i członkostwo w Serwisie jest obecnie bezpłatne. Femaris rezerwuje sobie jednak prawo do ewentualnej zmiany tego stanu w przyszłości i wdrożenia opłaty za rejestrację w Serwisie lub poszerzone opcje funkcjonalne Serwisu. Odpowiednie informacje o wprowadzeniu opłat i ich wysokości pojawią się w Serwisie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik nie zostanie obciążony opłatami bez wyrażenia przez niego zgody, która udzielana będzie przez wypełnienie odpowiedniego formularza.

5. Użytkownik akceptuje fakt, że Femaris ma prawo bez podania przyczyny i bez uprzedzenia wyrejestrować Użytkownika z Serwisu w trybie natychmiastowym w przypadku:

W przypadku wyrejestrowania Użytkownika z Serwisu TacyJakJa.pl nie ma obowiązku przechowywania ani przekazania Użytkownikowi danych, które zostały wpisane przez Użytkownika do Serwisu.

6. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z Serwisu i zgłosić żądanie wyrejestrowania go z Serwisu. Jest to możliwe poprzez wysłanie e-maila z życzeniem wyrejestrowania Użytkownika z Serwisu na adres

7. Właścicielem informacji pozostawionych przez Użytkownika w Serwisie jest Femaris. Użytkownik akceptuje fakt, że pozostawione przez niego anonimowe informacje będą przez Femaris przetwarzane i zestawiane w statystyki w celach naukowych i komercyjnych.

8. Umieszczając w Serwisie jakiekolwiek informacje lub przesyłając do Femaris materiał (w tym utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), np. za pomocą poczty elektronicznej, wpisów lub poprzez strony internetowe www.TacyJakJa.pl, Użytkownik potwierdza, że:

a) umieszczany w Serwisie przez Użytkownika materiał nie będzie zawierał żadnych treści niezgodnych obwiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności Użytkownik gwarantuje, że nie będzie zamieszczać w Serwisie:

b) umieszczana przez Użytkownika w Serwisie informacja medyczna będzie wiarygodna i oparta na dostępnych źródłach medycznych a nie popularnej prasie lub krążących opiniach. Użytkownik zobowiązuje się podać źródło cytowanej informacji.

c) Użytkownik dołoży wszelkich starań, aby przed przesłaniem materiałów usunąć wszelkie wirusy lub inne cechy materiału mogące uszkodzić Serwis a tym bardziej nie będzie celowo wprowadzał ich do Serwisu.

d) Użytkownik serwisu zobowiązuje się przestrzegać regulaminu korzystania z forum oraz czatu zamieszczonego na forum w dziale "Ogólny", a także podporządkowywać się zaleceniom Administratorów, Moderatorów oraz Konsultantów Medycznych.

9. Serwis nie jest przeznaczony do samodzielnego użytkowania przez osoby poniżej 18 roku życia. Korzystanie z Serwisu oznacza, iż Użytkownik jest pełnoletni. W niektórych sekcjach dotyczących pewnych chorób jest możliwość prowadzenia elektronicznego dziennika przez opiekuna, który notuje w Serwisie własne obserwacje stanu zdrowia swojego podopiecznego, w tym osoby niepełnoletniej. Wówczas konieczne jest złożenie przez Użytkownika oświadczenia poprzez zaznaczenie opcji:

• "Jestem opiekunem osoby chorej na (nazwa choroby)"

10. Femaris prawo przekazać prawa własności do Serwisu, a także prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu Serwisu innemu podmiotowi prawnemu. Użytkownik zostanie o takim przeniesieniu natychmiast poinformowany.

III. Wyłączenie odpowiedzialności.

Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez Femaris w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Femaris nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność informacji i opinii, zamieszczonych w Serwisie, ani na innych stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez Serwis. Informacje, dokumenty, produkty i usługi zawarte lub opisane w Serwisie mogą być przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione. Jednakże w przypadku uznania przez Użytkownika konieczności ich weryfikacji, prosimy o kontakt pod poprzez wysłanie e-mail'a na adres: . Femaris nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte przez Użytkownika na podstawie lub w związku z treściami, które zawiera Serwis.

IV. Prawo właściwe.

Serwis jest prowadzony przez podmiot polski; korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z Serwisu i ich dalszej eksploatacji będą rozstrzygane przez organ właściwy w Warszawie.

1. Identyfikowalne dane osobowe

Mając na uwadze, że Serwis www.TacyJakJa.pl dotyczy spraw związanych ze stanem zdrowia i leczeniem jesteśmy szczególnie wyczuleni na punkcie poszanowania prywatności Użytkownika Serwisu. Z tego powodu nie prosimy Użytkownika o podawanie żadnych identyfikowalnych danych osobowych, a także radzimy, aby nie ujawniać ich innym Użytkownikom serwisu. Radzimy Użytkownikom, aby nie używali w Serwisie służbowego adresu e-mail ani takiego, w którym jest podane pełne imię i nazwisko Użytkownika.

Jedyną częściowo identyfikowalną daną , która jest potrzebna do sprawnego funkcjonowania Serwisu jest adres e-mail Użytkownika. Adres ten nie jest widoczny dla innych Użytkowników Serwisu, a jedynie dla Administratora Serwisu. Adres e-mail jest potrzebny w celu komunikowania się z Użytkownikiem, wysyłania przypomnień i zaproszeń do wypełnienia ankiety. Femaris nie udostępnia bazy adresów e-mailowych Użytkowników Serwisu osobom lub podmiotom trzecim, a dostęp do nich posiada jedynie ograniczone grono osób upoważnionych. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie jego adresu e-mail do celów marketingowych i handlowych, potwierdzając swoją decyzję podczas rejestracji aktywną akceptacją oddzielnego oświadczenia.

Femaris jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo adresów e-mail Użytkowników , w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Adres e-mail Użytkownika jest przechowywany przez Administratora Serwisu zgodnie z polskim prawem.

Zobacz także Bezpieczeństwo. Baza adresów e-mailowych prowadzona przez Serwis została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

2. Informacje na temat choroby i leczenia

Dane, o które prosimy podawane są przez Użytkownika z zachowaniem pełnej anonimowości. Są to:

Informacje jakie Użytkownik zostawia po zarejestrowaniu w naszym Serwisie nie są widoczne dla nie zarejestrowanych w Serwisie osób (nie są widoczne w Internecie). Użytkownik może jednak dobrowolnie udostępnić te dane pozostałym Użytkownikom Serwisu.

Niektóre informacje zawarte w Danych Podstawowych, Historii i Dzienniczku zestawiane są automatycznie w statystyki, które każdy zarejestrowany użytkownik może oglądać on-line. Użytkownik nie musi wyrażać swojej zgody na wliczanie pozostawionych przez niego informacji do ogólnych statystyk.

Same dzienniczki choroby są prywatnymi notatkami użytkowników, których treść nie może być przekazywana przez portal stronie trzeciej

3. Informacje umieszczane w Forum, Wizytówce, Poczcie lub podczas Czatu

Informacje na swój temat jakie Użytkownik umieszcza w swojej Wizytówce, we wpisach na Forum, w Czacie lub Poczcie nie są widoczne w Internecie, natomiast są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu. Informacje te umieszczane są tam na własne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika. Decydując się na podanie swoich danych osobowych lub innych informacji i/lub materiałów pozwalających zidentyfikować Użytkownika w treściach umieszczonych w Wizytówce, Poczcie, Forum lub Czacie, lub jakiejkolwiek innej części Serwisu, Użytkownik bierze na siebie ryzyko i odpowiedzialność za skutki takiej decyzji.

Femaris nie odpowiada za skutki nawiązania bezpośredniej znajomości z innymi Użytkownikami Serwisu.

Każdy użytkownik może modyfikować i kasować własne wpisy na forum.

4. Ankiety i kwestionariusze

Od czasu do czasu na adres e-mail wybranej grupy Użytkowników wysyłane będą zaproszenia do wypełnienia ankiety oczekującej na nich w Serwisie.

Korzystając z Serwisu Użytkownik deklaruje gotowość współpracy z Femaris poprzez odpowiadanie na takie zaproszenia; Femaris ze swojej strony zobowiązuje się nie nadużywać czasu i cierpliwości Użytkownika.

W celu wypełnienia ankiety Użytkownik będzie musiał zalogować się do Serwisu poprzez przesłany w e-mailu link. Wypełnienie ankiety odbywa się anonimowo na serwerze Serwisu, a treść ankiety i jej wynik nie jest dostępny dla innych użytkowników Serwisu. Ankiety i kwestionariusze opracowywane są przez Femaris, Konsultantów Medycznych i statystyków medycznych w celach naukowych i komercyjnych. Prawa własności do wyników ankiet posiada Femaris lub/i zlecający wykonanie ankiety.

Wyniki kwestionariuszy mogą być przekazywane środowisku lekarskiemu w celu lepszego zrozumienia przez lekarzy istoty choroby z punktu widzenia chorego, jego wyborów i problemów. Ankiety mogą być także zamawiane przez Partnerów Serwisu, każdorazowo podlegając ocenie merytorycznej i etycznej Konsultanta Medycznego. Dzięki wsparciu finansowemu przez Partnerów Serwisu Użytkownik nie musi ponosić opłat za prowadzenie elektronicznego dzienniczka swojej choroby. Zobacz też Polityka otwartości.

Finansowanie portalu opiera się na zleconych nam badaniach opinii (ankietach), sprzedaży książeczek z naszej księgarni http://www.ksiegarnia.tacyjakja.pl/, dotacjach mecenasów wspierających nasze działania edukacyjne oraz reklamach. Reklamy zamieszczane w naszym portalu dotyczą tylko wiarygodnej informacji medycznej, co ocenia każdorazowo konsultant medyczny danego działu oraz administrator portalu. Zamieszczamy zawsze adnotację "Reklama" lub "Link Sponsorowany" przy każdej płatnej informacji zewnętrznej. Nie akceptujemy reklam Google Adsens.

5. Informacje techniczne

Aby ulepszyć i udoskonalić usługi oraz rozwiązywać problemy techniczne , zbieramy na własne potrzeby informacje na temat rodzaju wykorzystywanej przeglądarki, systemu operacyjnego z jakiego korzysta Użytkownik oraz adres IP i nazwę domeny z jakiej nastąpiło wejście do Serwisu.

Używamy Cookiem ("ciasteczka") w celu bezproblemowego logowania. Cookies są to informacje wysyłane do przeglądarki użytkownika i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika. Są one często tworzone i przesyłane na twardy dysk Użytkownika w chwili pierwszej rejestracji w serwisie. Następnie służą one do identyfikacji komputera Użytkownika i umożliwienia powtórnego wejścia do serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Cookies stosuje się wyłącznie, aby przyspieszyć Użytkownikowi dostęp do serwisu i wybranych informacji. Większość przeglądarek akceptuje Cookies, ale można przeglądarkę ustawić tak, aby nie akceptowała Cookies. Jeśli Użytkownik wybierze tę opcję, może dojść do utrudnień w dostępie do niektórych stron internetowych.

Zbierane informacje dotyczące liczby wejść Użytkownika do Serwisu, ilości uaktualnień dzienniczka służą przypominaniu Użytkownikowi o regularnym aktualizowaniu monitorowanych danych.

Zobacz też Cookies czyli ciasteczka.

Dane osób, które nie dokończyły procesu rejestracji, poprzez aktywację konta z maila aktywacyjnego, są po 30 dniach trwale usuwane z bazy danych.

W przypadku, gdy którykolwiek z postanowień niniejszego regulaminu uznany zostanie za nieważny lub niewiążący, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące niniejszego serwisu prosimy kierować za pomocą


Ostatnia aktualizacja Regulaminu portalu TacyJakJa.pl 22.02.2016