Choroby

Artykuły

Ile dobrych dni przez 10 lat depresji ?


Ile dobrych dni przez 10 lat depresji ?

Depresja (choroba afektywna jednobiegunowa) jest chorobą nawrotową, z okresami remisji (wycofania objawów) i powrotami epizodów depresyjnych. Dotychczas prowadzone badania koncentrowały się głównie na ustaleniu ilości nawrotów i określeniu ich nasilenia. Nie analizowano samopoczucia i nastroju pomiędzy epizodami nawrotowymi.
Okres pomiędzy epizodami depresji wchodził w zakres analizy tylko dwu badań.
Jedno z nich, przeprowadzone w USA w 5 klinikach psychiatrycznych polegało na obserwacji 431 pacjentów z rozpoznaniem depresji w czasie 12 lat ich leczenia. Okazało się, że osoby chore spędziły średnio 15% czasu w okresie ciężkiej depresji (tzw. objawy duże depresji) , 27% z objawami mniejszymi depresji, 17% z objawami depresyjnymi jeszcze nie kwalifikującymi się do tzw. „małej depresji” oraz 42% czasu w okresie bezobjawowym, czyli okresie zdrowia.
Podobne brytyjskie badanie przeprowadzane w okresie 8-11 lat wykazało nawet 52% czasu w okresie pełnego zdrowia.

Oba te badania obarczone były jednak błędem doboru pacjentów – obserwowani pacjenci mieli już od pewnego czasu rozpoznaną depresję, pochodzili z wysoko specjalistycznych ośrodków, często będąc tzw. „trudnymi przypadkami” przekazywanymi z ośrodków mniejszych, z wieloletnią historią choroby i częstą lekoopornością.

Opublikowane w 2009 roku w Acta Psychiatria wyniki badania japońskiego są pierwszymi, które dotyczą grupy pacjentów „nowych” pochodzących nie tylko z klinik psychiatrycznych, ale też ze szpitali ogólnych, którzy nie stosowali leczenia przeciwdepresyjnego, nie mieli rozpoznanej depresji ani manii lub innej choroby psychicznej, a wykazywali objawy depresyjne w teście przesiewowym PISA.  Ile dobrych dni przez 10 lat depresji

Po szczegółowym badaniu psychiatrycznym pacjenci zostali podzieleni na grupy o różnym nasileniu objawów depresyjnych: spośród 126 zakwalifikowanych do badania, 94 pacjentów spełniało kryteria tzw. dużej depresji.
Ta grupa była obserwowana przez okres 10 lat. Obserwacje samopoczucia pacjentów prowadzono podczas spotkań z lekarzem i drogą wywiadów telefonicznych. Badanie wykazało, że osoba, u której rozpozna się obecnie depresję (tzw.”objawy duże”), może oczekiwać, że ¾ następnych 10 lat przeżyje w dobrym samopoczuciu ( w tzw. eutymii, czyli stanie dobrego nastroju). Są to wyniki bardziej optymistyczne niż dotychczasowe badania kliniczne cytowane w literaturze fachowej.

Poza okresem zdrowia , 16% czasu przypadało na subdepresję (niepełne objawy depresji) i 7% czasu na pełnoobjawową depresję ciężką.
Badanie wykazało także, że po ustąpieniu ciężkiego epizodu depresji, więcej niż 2/3 pacjentów było leczonych zbyt małymi dawkami podtrzymującymi leków lub w ogóle nie otrzymało leczenia podtrzymującego. Gdyby leczenie było właściwie prowadzone, być może ilość dobrych dni byłaby nawet wyższa.
Słabą stroną tego badania jest jednak mała liczba obserwowanych pacjentów.

Na podst. „How many well vs. unwell days can you expect over 10 years, once you become depressed?” Furukawa TA et al., Acta Psychiatrica Scand 2009; 119;290-297