Choroby

Artykuły

W Polsce śmiertelność z powodu astmy jedna z najwyższych w Europie


W Polsce śmiertelność z powodu astmy jedna z najwyższych w Europie

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) szacuje, że obecnie na astmę choruje na świecie 300 milionów ludzi, a do roku 2025 zachoruje kolejne 100 mln osób. Astma uznana jest za chorobę cywilizacyjną – najwyższe współczynniki zapadalności na astmę notuje się w krajach wysoko rozwiniętych. Wśród powodów epidemii astmy w ostatnich 30 latach wymieniane są procesy urbanizacji i industrializacji, wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza, zmiany klimatu, wysokotłuszczowa dieta, wzrost higieny i zmiana warunków życia.

W Polsce na astmę cierpi około 4 mln ludzi, a zatem około10% społeczeństwa. Astma jest najczęstszą chorobą przewlekłą u polskich dzieci.
Ogromnym problemem jest niedodiagnozowanie tej choroby w Polsce. Analiza badania PMSEAD z województwa łódzkiego wykazała wysoki odsetek niezdiagnozowanych przypadków astmy oskrzelowej: 50% u dorosłych, 70% u dzieci.
Drugim problemem jest niedostateczna kontrola (opanowanie objawów) astmy u chorych w Polsce. Ponad 70% pytanych chorych zgłaszało objawy astmy w ciągu dnia minimum raz w tygodniu, a aż 20% codziennie! Pobyt w szpitalu z powodu astmy w ostatnim zgłaszało 18% badanych.
W Polsce w 2006 roku odnotowano ok. 58 tys. Przyjęć do szpitala spowodowanych astmą, z czego 5 tys. był to stan astmatyczny, który jest bezpośrednim zagrożeniem życia.

Polska zalicza się do krajów, gdzie współczynnik śmiertelności z powodu astmy jest nadal niepokojąco wysoki i wynosi 5-10 przypadków na 10 tys. chorych. Jest to jeden z najwyższych współczynników w Europie. Śmiertelność z powodu astmy związana jest z najcięższą i trudną do leczenia postacią, tzw. astmą ciężką. W Polsce liczbę chorych na ciężką odmianę astmy szacuje się na 1500 osób. Z ciężką postacią astmy współistnieją często inne choroby, takie jak refleks żołądkowo-przełykowy i zapalenie zatok przynosowych.

Na podst. artykułu „Cena oddychania” G.Guttman „ Bez recepty” 5(110) maj 2009