Choroby

Artykuły

Terapeuta Środowiskowy – nowa osoba w psychiatrii polskiej


Terapeuta Środowiskowy – nowa osoba w psychiatrii polskiej

Jednym z głównych celów Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego jest zmiana oblicza polskiej psychiatrii z instytucjonalnej, czyli działającej przede wszystkim w oparciu o duże szpitale psychiatryczne na środowiskową, która daje osobie chorującej szansę na pozostawanie w domu zarówno w okresie remisji jak i zaostrzeń choroby.
Aby ta przemiana mogła się dokonać potrzebujemy nowego zawodu – terapeuty środowiskowego. Osoba z umiejętnościami terapeuty środowiskowego będzie pracować w środowiskowych placówkach służby zdrowia, jak poradnie zdrowia psychicznego, oddziały dzienne, zespoły leczenia środowiskowego, a także w placówkach organizowanych przez opiekę społeczną czy organizacje pozarządowe, jak środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej czy usługi opiekuńcze. Terapeuta środowiskowy będzie motywował do podjęcia leczenia, działał interwencyjnie w sytuacjach kryzysowych, wspomagał komunikację chorego i rodziny z ośrodkami leczenia i terapii.
Do jego zadań należeć będzie:

 • współudział w leczeniu osoby z zaburzeniami psychicznymi
 • tworzenie i rozwijanie sieci oparcia społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie
 • zapewnienie ciągłości leczenia i oparcia społecznego,
 • prowadzenie interwencji środowiskowych (pacjent, rodzina, społeczność lokalna)
 • integracja i koordynacja oddziaływań różnych placówek
 • zapewnienie dostępu i efektywnego wykorzystania świadczeń oferowanych przez system opieki oraz współpraca z innymi ośrodkami
 • edukowanie otoczenia pacjenta w sprawach dotyczących problemów wiązanych z chorobą
Zarząd Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji przygotował program szkolenia terapeutów środowiskowych zaaprobowany przez Ministerstwo Zdrowia. Warunkami podjęcia szkolenia jest:
 • wykształcenie średnie
 • predyspozycje osobowe, zainteresowania i motywacja konieczne w pomaganiu osobom z zaburzeniami psychicznymi
 • zakwalifikowanie do szkolenia przez specjalistę terapii środowiskowej w wybranym ośrodku szkoleniowym uprawnionym do prowadzenia szkolenia przez Sekcję Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP
Umiejętności jakie nabędzie terapeuta środowiskowy w trakcie szkolenia to:
 • nawiązanie kontaktu z chorym, opanowanie technik prowadzenia rozmowy na temat jego sytuacji zdrowotnej i społecznej.
 • udział w procesie diagnostycznym oraz planowaniu celu i sposobu postępowania terapeutycznego
 • postępowanie w sytuacji kryzysu psychicznego, w tym zagrożenia agresją i autoagresją.
 • komunikacja i współdziałanie w zespole terapeutycznym.
 • współpraca z jednostkami psychiatrycznej służby zdrowia
 • współpraca z jednostkami pomocy społecznej
 • prawa pacjenta. interwencje wbrew woli chorego
Po odbyciu 2 letniego szkolenia, odbyciu staży w placówkach psychiatrycznych oraz treningu z emocjami własnymi, a także zdaniu egzaminu terapeuta otrzyma certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dr n. med. Katarzyna Prot-Klinger, Przewodnicząca Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.