Choroby

Artykuły

Padaczka a życie seksualne – rozmowa podczas wizyty u neurologa


Padaczka a życie seksualne – rozmowa  podczas wizyty u neurologa

Osoby chore na padaczkę mają często problemy w sferze życia intymnego, wynikające  bądź  z samej choroby ośrodkowego układu nerwowego, bądź  spowodowane lekami przeciwpadaczkowymi, czy też na skutek czynników psychicznych. Czy rozmawiają o tym ze swoim lekarzem?

W czasie ostatniej (maj 2016) XXVII Konferencji Polskiego Towarzystwa Epileptologii przedstawiono wyniki badania ankietowego ”Otwartość pacjentów z padaczką na poruszanie tematu seksualności”. Chcieliśmy wiedzieć czy i jeśli tak to jak ważna i trudna we wzajemnych relacjach lekarz-pacjent jest rozmowa na temat seksualności . 

Badanie przeprowadzono metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview). Samodzielnie wypełniana ankieta on-line była dostępna w dniach 1.02. 2016 – 16.03.2016  na portalu TacyJakJa.pl w dziale padaczka.

W ankiecie wzięły udział 284  pełnoletnie osoby z rozpoznaną padaczką,  (68% K; 32% M). 73% badanych zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku miało partnera seksualnego

Większość pacjentów deklarowała występowanie zaburzeń funkcji seksualnych. 69% osób z padaczką obserwuje u siebie obniżone libido, 54% mężczyzn uskarża się na zaburzenia erekcji, natomiast 72% kobiet uskarża się  na brak orgazmu. Wśród osób, u których napady występują częściej, również częściej pojawiają się problemy dotyczące sery seksualnej.

Chociaż większość osób uważa, że padaczka nie powoduje zmian w osiąganiu satysfakcji seksualnej (51%), to znaczny odsetek osób (38%) uskarża się na pogorszenie jakości życia w tym zakresie pod wpływem leków. Osoby leczone monoterapią w mniejszym stopniu odczuwają, że leki stanowią  przyczynę problemów w tym zakresie (33%) w porównaniu do osób na politerapii (43%).
W  75 % temat  seksualności pacjenta nie  jest w ogóle poruszany podczas wizyt u lekarza. Niespełna 5% kobiet i 3% mężczyzn zastrzega się, że temat ten zdecydowanie nie powinien być poruszany podczas wizyty u neurologa. Prawie 60% jest zdania przeciwnego i uważa, że temat seksualności powinien być poruszany na spotkaniu z lekarzem prowadzącym leczenie padaczki.

Podczas wizyty u lekarza, motyw seksualności częściej jest poruszany z inicjatywy pacjenta (33%) niż z inicjatywy lekarza (19).Wśród pacjentów silne jest  przekonanie, że temat funkcjonowania seksualnego nie leży w kompetencjach, ani w obszarze istotnych informacji dla lekarza prowadzącego. Powodów nie podejmowania przez pacjentów tego tematu z własnej inicjatywy można upatrywać w ich niepewności co do wagi tego tematu z punku widzenia leczenia padaczki. 

Te wyniki są znakomitą podstawą do dyskusji w gronie lekarzy epileptologów  i wypracowania standardów postępowania medycznego , a w szczególności nabycia umiejętności podejmowaniu rozmów w tym temacie z pacjentami chorymi na padaczkę.

Oprac. Profesor dr hab. n.med. Joanna Jędrzejczak