Choroby

Artykuły

Leczenie drugiego rzutu w stwardnieniu rozsianym


Leczenie drugiego rzutu  w stwardnieniu rozsianym

Międzynarodowe wytyczne dotyczące leczenia farmakologicznego stwardnienia rozsianego umieszczają figolimod i natalizumab w grupie leków drugiego wyboru. Leki te są dostępne w naszym kraju, ale możliwość ich indywidualnego zakupu przez pacjenta jest znacznie ograniczona z powodu wysokiej ceny. Dlatego wprowadzenie refundacji leków w ramach Programu zdrowotnego (lekowego) „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego” zwiększa szanse na leczenie chorych zgodnie z obowiązującymi na świecie wytycznymi. Należy jednak podkreślić, że leki te należy stosować wg ściśle określonych zasad.

W charakterystykach obu tych leków (Charakterystyka Produktu Leczniczego, ChPL) znajdują się bardzo podobne wskazania: stosowanie w monoterapii do modyfikacji przebiegu choroby w ustępująco-nawracającej postaci stwardnienia rozsianego. Dla obu leków za brak skuteczności przyjmowane są takie same definicje, pierwsza dotycząca wystąpienia rzutu łącznie z określonymi zmianami w badaniu MRI oraz druga mówiąca o niezmienionej lub zwiększonej częstości rzutów lub z ciężkich rzutów w porównaniu z poprzednim rokiem.

Natomiast do Programu Zdrowotnego mogą być kwalifikowani jedynie pacjenci, u których stwierdza się brak odpowiedzi na pełny, minimum roczny cykl leczenia interferonem lub octanem glatirameru, ale z większą liczbą i ciężkością rzutów (≥2 umiarkowane lub 1 ciężki), niż jest to opisane w ChPL (min. 1 rzut) i równocześnie określonymi zmianami w badaniu MRI. Nie ujęto nieskuteczności określonej jako niezmieniona lub zwiększona częstość rzutów lub z ciężkie rzuty w porównaniu z poprzednim rokiem, a zatem część pacjentów traci szansę na włączenie do leczenia lekami drugiego wyboru.

W ChPL znajduje się także zapis o wskazaniach do leczenia pacjentów z szybko rozwijającą się, ciężką, ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego (bez wcześniejszego leczenia interferonem, czy octanem glatirameru). W Programie Zdrowotnym w tym wskazaniu może być stosowany natalizumab, ale nie fingolimod. Kolejna różnica między przyjętymi na świecie wytycznymi, a Programem Zdrowotnym, dotyczy kryteriów diagnostycznych SM. W Programie jest konieczność stawiania rozpoznania SM w ramach wg. kryteriów diagnostycznych McDonalda z 2005r (Polman i wsp. 2005), włącznie z badaniami rezonansem magnetycznym, a nie z 2010r, które są szersze.

Podsumowując:
Refundacja leków drugiej linii stanowi bardzo ważny element terapii chorych na stwardnienie rozsiane, ale wytyczne obowiązującego obecnie Programu Zdrowotnego nie obejmują jeszcze wszystkich osób, u których spełnione są wskazania rejestracyjne.

Opracowała: dr n.med. Lidi Darda-Ledzion

Mapka ośrodków prowadzących leczenie drugiego rzutu