Choroby

Artykuły

Przedsiębiorstwa społeczne - szansą dla chorych po kryzysie psychotycznym


Przedsiębiorstwa społeczne -  szansą dla chorych po kryzysie psychotycznym

Mimo, iż schizofrenia jest chorobą rzadką (ujawnia się u około 1% społeczeństwa) , koszty jej leczenia są relatywnie wysokie i stanowią ok. ¼ kosztów leczenia wszystkich schorzeń psychiatrycznych.

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że koszty bezpośrednie (hospitalizacji, leków, terapii) to tylko 1/3 wszystkich wydatków związanych z tą chorobą . Zasadniczą część kosztów schizofrenii stanowią bowiem tzw. koszty pośrednie wynikające przede wszystkim z niezdolności chorego do pracy.

Po roku od pierwszego epizodu psychozy od 15% do 30% pacjentów nie jest w stanie podjąć na nowo pracy, a po drugiej psychozie już aż 67%. Jak każda osoba niezdolna do pracy, chory nie pracując nie tylko nie bierze udziału w budowaniu PKB (Produktu Krajowego Brutto), ale także nie zarabia na swoje świadczenia zdrowotne i rentę, stając się kosztem dla reszty społeczeństwa. Szacuje się, że polski budżet co roku ponosi straty około 5 mln zł w związku z nieobecnością w pracy osób cierpiących na schizofrenię. Według danych ZUS za 2010 rok schizofrenia była 4 jednostką chorobową pod względem kosztów generującą niezdolność do pracy.
Wielu chorych wymaga opieki w domu, co często zmusza jednego z bliskich do porzucenia pracy zarobkowej . Badanie przeprowadzone w 5 krajach europejskich wykazało, że średnio 6 do 9 godzin dziennie przeznaczają członkowie rodzin na opiekę nad chorymi na schizofrenię.

Zaledwie 2% chorych na schizofrenię pracuje zawodowo w pełnym wymiarze godzin.
A przecież praca stanowi jedno z podstawowych kryteriów adaptacji chorych na schizofrenię do życia w społeczeństwie.

Część tych kosztów można by znacznie zmniejszyć nie tylko stosując właściwą farmakoterapię, ale także propagując formy opieki środowiskowej pozwalające chorym po psychozie pracować. Wiadomo, że osoby z doświadczeniem psychozy mają niewielkie szanse na znalezienie pracy na „wolnym rynku”. Dlatego wszelkie inicjatywy stwarzające chronione miejsca pracy są niezwykle cenne.

Stworzona w 2005 roku przez Profesora psychiatrii Andrzeja Cechnickiego i Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Laboratorium Cogito jest przedsiębiorstwem społecznym. Oznacza to, że stawia sobie za cel prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji celów społecznych związanych z zatrudnianiem i rehabilitacją społeczno-zawodową osób chorujących psychicznie. Od kilkunastu lat spółka tworzy mniejsze i większe przedsiębiorstwa, gdzie znajdują zatrudnienie osoby po kryzysie psychotycznym. Przedsiębiorstwa te funkcjonują w oparciu o zasady rynkowe, bez wsparcia budżetowego, udowadniając, że osoby chore psychiczne są w stanie pracować wydajnie. Chorzy pracują zarówno w ośrodkach hotelowo- konferencyjnych (Hotel Cogito w Krakowie, Ośrodek „Zielony Dół”, który walczy teraz o przetrwanie z lokalnymi władzami), jak i w usługach cateringowych (Catering Cogito), czy wypożyczalni rowerów (Wypożyczalnia Rowerów Cogito) . Towarzyszą im trenerzy pracy, którzy uczą nowego zawodu i monitorują dalsze postępy podopiecznych po opuszczeniu placówki.

Sukcesem Laboratorium Cogito jest nie tylko przywrócenie na otwarty rynek pracy sporej grupy osób, lecz także wielki wpływ jaki wywierają swoją działalnością na kształtowanie postaw społecznych wobec osób chorujących psychicznie.

Przeczytaj też: Jakie szanse na znalezienie pracy ma osoba chorująca psychicznie

Na podst.
Biała Księga 2011 Ekonomiczne aspekty schizofrenii
www.laboratoriumcogito.pl